TRSC

კვლევითი თემატიკა

დარგთაშორისი კვლევების თემატიკა (2020-2021)

ქიმია-ბიოლოგია; ფიზიკა-მათემატიკა:

 1. შერეულ ლიგანდიანი ბიოლითონების შემცველი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
 2. მონოლიგანდიანი სხვადასხვა ბიოლითონთა შემცველი კოორდინაციული ნაერთებს სინთეზი და კვლევა
 3. ინდიუმის არსენიდისა და ინდიუმის არსენიდ-ინდიუმის ფოსფიდის მყარი ხსნარების უნიკალური რადიაციული თვისებების გამოკვლევა
 4. ხის კომპოზიციური მასალები
 5. ცეოლითური ბაქტერიოციდული სორბენტების შექმნა და თვისებების კვლევა
 6. ცელულოზა შემცველი ნარჩენებიდან მიღებული ადსორბენტები წყლის გასაწნებდად
 7. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან აღებული ანტრაცენწარმოებულების შემცველი ნედლეულის შედარებითი ქიმიური ანალიზი
 8. სიმინდის ნარჩენიდან მიღებული ბიობენზინის საავტომობილო საწვავად გამოყენების შესაძლებლობების კვლევა
 9. ბიოდიზელის საწვავის მიღების ტექნოლოგიები და მათი რეალიზაცია
 10. ხორბლის თესვის ვადების განსაზღვრა სმცხე-ჯავახეთის რეგიონისათვის
 11. სამკურნალო-არომატულ-სანელებელი მცენარის თავშავას (Origanum)-ბიომრავალფეროვნება, ბიოლოგიური თავისებურებანი, ქიმიური შემადგენლობა და გამოყენება
 12. მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან ნახშირბადოვანი მასალების მიღება და მათი გამოყენება გალვანური კომპოზიციური დანაფარებისა და ელექტროგამტარი პოლიმერების მისაღებად
 13. წყლის გაწმენდისათვის მანგანუმის დიოქსიდით მოდიფიცირებული მფილტრავი მასალის მიღება და გამოცდა
 14. მოდიფიცირებული სორბენტების შერჩევა მძიმე მეტალებისაგან: ქრომის, თუთიის, ტყვიის და კადმიუმისაგან ზედაპირული წყლების გასაწმენდად
 15. 15. ნიკელის, რკინის და სპილენძის შემცველი ალუმოსილიკატური კომპოზიტების სორბციული თვუსებებისბ შესწავლა დინამიკურ და სტატიკურ პირობებში
 16. ბუნებრივი და სინთეზური ცეოლითების ადსორბციული თვისებების შესწავლა As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) ნაერთების მიმართ
 17. ბოლნისის მადნიანი რაიონის ფერად კვარციტებში ლითონების მინერალური შედგენილობისა და სივრცეში განაწილების კანონზომიერების შესწავლა
 18. მულტირეზისტენული სტრეპტოკოკური შტამების საწინააღმდეგო ბაქტერიოფაგების მორფო-ბიოლოგიური და გენეტიკური დახასიათება
 19. ბაქტერიოფაგების როლი ადამიანის ზედა სასუნთქი გზების მიკრობიოტის ფორმირებაში
 20. ბაქტერიოფაგის შემცველი საწუწნი აბების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება და მისი ბიოლოგიური  აქტივობის დადგენა
 21. ბისმუტის ფუძიანი მაღალტემპერატურული ზეგამტარების თვისებებზე ბორის შემცველი დოპანტების ზეგავლენის კვლევა
 22. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების საფუძველზე ზოგიერთი კოსმეტიკური საშუალებების შემუშავება
 1. ვულკანური პროცესების ზეგავლენა ეკოსისტემების აბიოტურ და ბიოტურ კომპონენტებზე, სამხრეთ საქართველოს ვულკანური არეალის მაგალითზე
 2. 3d-მეტალთა ბიოკომპლექსბნაერტების ანტიპროტოზოული პრეპარატების სითეზი აღნაგობა და თვისებები
 3. ყურძნისა და ყურძნისეული წარმოშიობის პროდუქტთა არომატული და პექტინოვანი ნაერთების კვლევა
 4. ყვავილის მტვრის მარცვლის დაშლა ფერმენტაციით და მასში არსებული ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერბებით სადუღარი არის-თაფლის ტკბილის გამდიდრება, მასში არომატული კომპონენტების წარმოქმნის პროცესების მართვის მიზნით
 5. ოქროსა და ვერცხლის ნანონაწილაებით დოპირებული თხევადკრისტალური და პოლიმერული სტრუქტურების მიღება და კვლევა
 6. მყარი პოლიმერ-ელექტროლიტური მემბრანები
 7. არალოკალური ამოცანები მატემატიკური ფიზიკის განტოლებებისათვის
 8. ახალი ხუთბირთვიანი ჰეტეროციკლური ნაერტების სინთეზი
 9. ახალგაზრდა ლავებთან დაკავშირებული უხვდებიტიანი წყაროების რესურსების გამოყენების ტანამადროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები
 10. საქართველოში გავრცელებული თხილი, ნუშის და კაკლის ნაყოფების კვლევა და ცივი დაპრესვის მეთოდით მიღებული ზეთების ფილტრაციის ოპტიმალური ტექნოლოგიის შემუშავება
 11. ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ჰიბრიდული მრავალკომპონენტიანი ნანოკომპოზიტის შემცველი ფილრის გამოყენებით
 12. ადამიანის პროსტატის უჯრედებიდან ზრდის შემაკავებელი ფაქტორის გამოყოფა და ოქრის ნანონაწილაკებთან მათი შეკავებსი მიზნით ახალი მიდგომის შემუშავება
 13. სილიციუმორგანული ელექტროგამტარი მემბრანები
 14. მანგანუმის ნარჩენებით გამოწვეული რიგი ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტისათვის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება
 1. მაგნიტური ნანონაწილაკებით დისპერგირებულ თხევადკრისტალურ მართვად კომპლექსებზე დაფუძნებული სამკურნალო მოდალობები კიბოს უჯრედების ჰიპერთერმული, ფოტოქიმიური და რადიოაქტიური ლოკალიზებული თერაპიისათვის
 2. ნანოკომპოზიტების ქიმიური შემადგენლობის და სტრუქტურის გავლენა ჰიბრიდული კატალიზატორის თვისებებზე
 3. 39. აგრამატიზმი აფაზიების სხვადასხვა ფორმის დროს
 4. 40. რიგების ნახევრადმარკოვული პრიორიტეტული მოდელები შემოსვლათა ბიფურკაციით რთული სისტემების საიმედოობისა და ეფექტიანობის ანალიზისათვის=
 5. კოშის გულიანი ინტეგრალების აპროქსიმაცია და მათი გამოყენება ბზარების ამოცანების რიცხვით ამოხსნებში
 6. მშენებლობის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამო­ნახსნებისთვის მათემატიკური მოდელების შექმნა სინგულარულ ინტეგრალურ გან­ტოლებათა მეთოდით
 7. ახალიმაღალეფექტიანი სინერგიული ინსექტიციდურიკომბინაციების შემუშავება და ბიოლოგიური ეფექტიანობის ტესტირტება

ეფექრური მართვის სისტემები :

 1. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მართვის სტრატეგია თბილისის მერიის მაგალითზე (პრობლემები და გადაჭრის გზები);
 2. ინოვაციური საქმიანობის მართვა საქართველოში;
 3. ეთნოპოლიტიკური უსაფრთხოება საქართველოში- ტრანსფორმაცია და მართვა;
 4. დისტანციური მართლმსაჯულების პრობლემები საქართველოში;
 5. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი და საჯარო ზედამხედველობის განხორციელება (პრობლემები და გაგაჭრის გზები);
 6. მმართველობითი ბიპოლარიზმი და მისი დაძლევის გზები აფხაზეთში;
 7. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (იაპონია-საქართველოს ურთიერთობის პერპექტივები);
 8. მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა და პერსპექტივები საქართველოში (თერჯოლის მაგალითზე)